Dangerous to see Jews as a homogenic group

In Dagens Nyheter today (the largest Swedish morning paper) I have an article about the risk of antisemitism as a result of peoples reactions on the Israeli attacks on civilians in Gaza. It is a response to an article by Jackie Jakubowski, editor of the Jewish Chronicle (Sweden). Here is a rapid translation:
 
 


Hi Jackie. In your article (Dagens Nyheter 07.23) you discuss the risk of anti-Semitism in the public opinion supporting the Palestinians. I am pleased. This is an important issue. Ideologically conscious anti-Semites might be enticed to support the Palestinian struggle for a dignified existence based on the idea that "my enemy's enemy is my friend" in the same way that Christian fundamentalists who dream of Judaism's destruction as well as racist Islam haters today often support Israel. As Dror Feiler and Staffan Granér touch (Dagens Nyheter 25.07), this is an issue that has always been extremely attentive to the solidarity and peace movements in support of Palestine and we will continue to provide every attempt to counteract infiltration of such elements. 
You also touch another and greater risk: that ordinary people's outrage at Israel's cruel and inhuman violence against the civilian population of Gaza is directed against Jews in general and take anti-Semitic forms. This is also very important. The Israeli-Palestinian conflict is not a religious or ethnic conflict. It is a political conflict. This is something that is constantly emphasized in all solidarity and Jewish peace movements worldwide. These days, lots of Jews worldwide are outraged, furious or frantic with grief over the hospitals and schools bombed, that children and women are killed and that this is done in their name. All over the world Jews are protesting and protest lists are circulating on the Internet with thousands of signatures. At the same time, Jews who criticize Israel's war policy are exposed to increasingly aggressive attacks by those who defend Israel's war on Gaza. Peace Protesters in Haifa have been attacked, Israeli cultural workers are threatened, radio broadcasts are censored, critical journalists like Gideon Levy must have bodyguards, to take some examples. 
If Jews are presented as collectively responsible for Israeli government policies, it is thus not only incorrect but leads to that the real culprits get away. Moreover, it is a form of anti-Semitism. Unfortunately the extremist Israeli government deliberately contributes to this when they present themselves as representative of the Jews of the world and claim that all Jews are behind their actions. Is it strange that some people have difficulty seeing the difference between Israel and Jews in general? 
Sadly also you Jackie contribute to this confusion. You say you have an understanding of people's outrage over the children killed in Gaza, and that one must be able to criticize Israel. At the same time you make yourself a spokesman of all Swedish Jews who you mean feel threatened because the difference between criticism of Israel and anti-Semitism is increasingly blurred. But you don’t help to clarify where you think that the limit is and you write as if Swedish Jews are a homogeneous group of people who all think and feel the same way. 
Jackie, I welcome you to our many years work of prevention to address potential risks of anti-Semitism in the wake of a growing outrage against Israel's assault. I would hope that you are not just trying to show off examples of overt anti-Semitism, but also help to clarify where you think that the line is between criticism of Israeli policies and anti-Semitism. I also hope that you use your position to vigorously protest when the government of Israel claims to represent all the world's Jews. And I would dearly like you to loudly protest even when cries of "Jews are murderers" and "gas the Jews" today are heard in Israel. Though the word "Jew" replaced with "Arab" ... 
Because what is the alternative? That people for fear of being labelled anti-Semites stop criticizing abuses and violations of international law? That we turn a blind eye when hospitals and schools are bombed or when thousands of innocent civilians killed and injured? 
That Jackie, is something we have too much experience of ... 

Henry Ascher 
Henry Ascher is a professor and paediatrician. He lost most of his family during the Holocaust. He is active in Jews for Israeli-Palestinian Peace (Sweden) and Ship to Gaza.

Farligt att betrakta judar som en homogen grupp

Denna artikel publicerades i DN idag:
 
 
 

Hej Jackie. I din artikel (DN 23/7) tar du upp risken för antisemitism i opinionen till stöd för palestinierna. Det gläder mig. Detta är en viktig fråga. Ideologiskt medvetna antisemiter kan lockas att stödja palestiniernas kamp för en värdig tillvaro utifrån tanken att ”min fiendes fiende är min vän” på samma sätt som kristna fundamentalister som drömmer om judendomens undergång och rasistiska islamhatare idag inte sällan stöder Israel. Som Dror Feiler och Staffan Granér pekar på (DN 25/7) är detta en fråga som man alltid varit extremt uppmärksam på i solidaritets- och fredsrörelser till stöd för Palestina och vi kommer också i fortsättningen att på alla sätt motverka försök till infiltration av sådana element.

Du berör också en annan och större risk: att vanliga människors upprördhet över Israels grymma och omänskliga våld mot civilbefolkningen i Gaza riktas mot judar i allmänhet och tar sig antisemitiska uttryck. Detta är också mycket viktigt. Israel-Palestinakonflikten är ingen religiös eller etnisk konflikt. Det är en politisk konflikt. Detta är något som ständigt understryks i allt solidaritetsarbete och i judiska fredsrörelser över hela världen. I dessa dagar är mängder av judar över hela världen upprörda, ursinniga eller förtvivlade av sorg över att sjukhus och skolor bombas, att barn och kvinnor dödas och att detta sker i deras namn. Över hela världen protesterar judar och protestlistor cirkulerar på internet med tusentals underskrifter. Samtidigt utsätts judar som kritiserar Israels krigspolitik för allt aggressivare attacker av de som försvarar Israels angrepp mot Gaza. Fredsdemonstranter i Haifa har överfallits, israeliska kulturarbetare hotas, radioinslag censureras, kritiska journalister som DN-aktuelle Gideon Levy måste ha livvakter, för att ta några exempel.

Om judar görs kollektivt ansvariga för den israeliska regeringens politik är det alltså felaktigt och leder till att de verkligt ansvariga kommer undan. Dessutom är det en form av antisemitism. Tyvärr bidrar den extremistiska israeliska regeringen medvetet till detta när de framställer sig som representant för världens judar och hävdar att alla judar står bakom deras agerande. Är det då konstigt att en del människor har svårt att se skillnad mellan Israel och judar i allmänhet?

Tråkigt nog bidrar också du Jackie till denna förvirring. Du säger dig ha förståelse för människors upprördhet över att barn i Gaza dödas och att man måste kunna kritisera Israel. Samtidigt gör du dig till tals för alla svenska judar som du menar känner sig hotade över att skillnaden mellan Israelkritik och antisemitism allt mer suddas ut utan att du bidrar till att klargöra var du menar att den gränsen går och som om svenska judar är en homogen grupp människor som alla tänker och känner på samma sätt.

Jackie, jag välkomnar dig i vårt mångåriga förebyggande arbete för att motverka eventuella risker för antisemitism i kölvattnet av en tilltagande upprördhet mot Israels övergrepp. Jag skulle önska att du inte bara försöker visa upp exempel på uppenbar antisemitism utan också bidrar till att tydliggöra var du anser att gränsen går mellan kritik mot Israels politik och antisemitism. Jag hoppas också att du använder din position för att kraftfullt protestera när Israels regering gör anspråk på att representera världens alla judar. Och jag skulle innerligt önska att du högljutt protesterar också då ropen ”alla judar är mördare” och ”gasa alla judar” idag hörs i Israel. Fast med ordet ”jude” utbytt mot ”arab”...

För vad är alternativet? Att människor av rädsla för att bli stämplade som antisemiter slutar kritisera övergrepp och folkrättsbrott? Att vi vänder bort blicken då sjukhus och skolor bombas eller när tusentals oskyldiga civila dödas och skadas?

Det om något Jackie har vi ju alltför stor erfarenhet av…

 

Henry Ascher 140726

HA är professor och barnläkare. Han förlorade större delen av sin släkt under Förintelsen


RSS 2.0